Публичная оферта

 

Фізична особа-підприємець Авакян Мікаел Васильович (надалі по тексту – «Продавець»), зареєстрована у Державній реєстраційній службі України з номером запису 24800000000145172,  пропонує будь-якій фізичній особі, що надалі іменується «Покупець», здійснити придбання товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цим Договором.

Даний договір є публічним і, згідно ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України. Його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти (договора) Покупцем та Продавцем, що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через мережу Інтернет).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України “Про електронну комерцію” №675-VIII від 03 вересня 2015 року,  Законом України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-XII та іншими нормами законодавства України, що регулюють правовідносини в сфері купівлі-продажу товарів.

1. Терміни та визначення

1.1. «Товар» –  предмети, що пропонуються до продажу на сайті www.4apple.ua, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2«Інтернет – магазин» -сайт Продавця, створений для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

1.3. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений на сайті за адресою: www.4apple.ua (далі «Сайт»).

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт отримання Продавцем замовлення від Покупця одним із наступних способів:

2.2.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;

2.2.2. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з замовленням Товару на телефонні номери, вказані на Сайті;

2.2.3. шляхом відправлення Покупцем Замовлення Товару за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

2.2.4. шляхом усного замовлення Товару телефоном за номером, розміщеному на Сайті. В цьому випадку Продавець після формування замовлення надсилає СМС замовлення з переліком замовленого Товару і його вартості на телефонний номер Покупця, а Покупець має направити відповідь, що замовлення ним узгоджено. Без отримання відповіді Товар, замовлений в усній формі, не відправляється.

3. Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет – магазину.

4.2. Строк формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

4.3. Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронній пошті.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець може оплачує замовлення накладним платежем при отриманні замовлення в представництві служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

6. Строк, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення виконується з використанням служби доставки «Нова пошта» за рахунок Покупця. Строк доставки не може перевищувати 7 днів.

6.2. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

– виконувати умови даного Договору;

– передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору;

– перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування при відправці.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

– своєчасно отримати і оплатити замовлення на умовах цього Договору;

– при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет – магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості

8.1. При отриманні Товару у відділенні служби доставки, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

8.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки телефоном, надіслати копію Акту про встановлені недоліки та домовитися про заміну Товару. Якісний Товар заміні та поверненню не підлягає.

8.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

8.4. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення та наслідки надання Покупцем неповної або недостовірної інформації, включаючи але не обмежуючись, несвоєчасне доставлення, неотримання доставки, неможливість видачі товару Покупцеві перевізником.

9.3. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

9.4. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

9.5. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти або телефоном повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

9.6. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

9.7. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови

10.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті Продавця.

10.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

10.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

10.5. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті Продавця (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.6. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

10.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на електронну адресу.

10.8. Якість та безпечність Товару підтверджується відповідними сертифікатами, копії яких Покупець зобов’язаний надати на вимогу Покупця.

11. Строк дії Договору та порядок його розірвання

11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту  і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

В корзине пусто